روزها فکر من این است و شبها سخنم

  • آیا برطرف کردن نیازهای جسمی غایت آفرینش انسان است؟ درد انسان متعالی چیست؟ نگاهی به اشعار مولوی و قصیده عینیه ابن سینا، سوال درباره آفرینش انسان، عالم الست، درباره روح انسانی و بقای آن، مسیر تکامل انسان، آزمایش انسان به شر و خیر و مسئله علت غایی.
  • امتیاز دهید: امتیاز یک امتیاز دو امتیاز سه امتیاز چهار امتیاز پنج
  • (1 رأی) icon star icon star icon star icon star icon star 
  • URL ویدئو:

  • URL تعبیه: