اشاعره (قسمت اول)

  • خلاصه: گروه بزرگی از اهل سنت از نظر اعتقادی اشعری به حساب می آیند، ابوالحسن اشعری (متوفی به 323) در ابتدا معتزلی بود اما مدتی بعد از معتزله جدا گردید. اگر نقد دین با توهین و افراط و دور از انصاف باشد واکنش های تند در پی خواهد داشت و به جای اصلاح جامعه تاثیر معکوس خواهد گذاشت. باقلانی، اسفراینی، امام محمد غزالی، امام فخر رازی و نسفی از بزرگان اشاعره محسوب می شوند. چند نمونه از عقاید اشعری ها که می توان بر آن نقد داشت: 1- اشعری به حسن و قبح عقلی کاملا بی اعتقاد است. 2- اشعری می گوید درباره خداوند باید هر چیزی را مجاز بدانیم و عقل نمی تواند اظهارنظر کند. 3- تمام اعمال انسان توسط خداوند خلق می شود و انسان خالق افعال خود نیست. درباره جبر و نظریه "کسب" اشعری ها 4- ملاک صحت رویت موجودیت است نه جسمانیت 5- کلام نفسانی خداوند
  • امتیاز دهید: امتیاز یک امتیاز دو امتیاز سه امتیاز چهار امتیاز پنج
  • (0 رأی) هنوز امتیاز دهی نشده
  • URL ویدئو:

  • URL تعبیه: